Park Przemysłowy
Metalchem

Nowoczesne technologie to czyste korzyści.

członkowie wspierający

Kliknij w logo, aby zobaczyć czym zajmują się nasi członkowie

Park Przemysłowy Metalchem Misja
PARK PRZEMYSŁOWY METALCHEM

Misja

Misją SPPM jest stworzenie najlepszych warunków inwestycyjnych i rozwojowych dla firm działających na terenie parku i współpracujących z szeroko pojętym przemysłem chemicznym, energetycznym, ochrony środowiska, maszynowym, materiałowym oraz przemysłami pokrewnymi.
PARK PRZEMYSŁOWY METALCHEM

Cele

Celem SPPM jest poprawa infrastruktury, w tym zagospodarowanie wód deszczowych i drenażowych oraz dynamiczny rozwój parku. Pracujemy nad ciągłym zwiększaniem rozpoznawalności parku oraz wszystkich członków stowarzyszenia. Chcemy wspomagać rozwój gospodarczy.

Park Przemysłowy Metalchem Wizja

Prezentacja Parku

Park Przemysłowy Metalchem początki

fot. 24opole.pl / 2014

PARK PRZEMYSŁOWY METALCHEM

Trochę historii

Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem” (SPPM) powstało we wrześniu 2013 z inicjatywy 15 członków założycieli (osoby fizyczne). Członkami wspierającymi zostały firmy, które znajdują się w parku. W 2014r. do Stowarzyszenia „Park Przemysłowy Metalchem” jako członek wspierający przystąpiło Miasto Opole.

Rozwój inicjatywy spowodował, iż dnia 04.09.2015r. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców. W 2017 rozpoczęła się gruntowna modernizacja infrastruktury na terenie Parku Metalchem, która finalnie została zakończona w 2020 roku. W jej ramach przebudowano ponad 6km dróg, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenie, znaki identyfikacyjne oraz nawigacyjne, a także przeprowadzono modernizacje przepompowni wód deszczowych Metalchem.

W ostatnich latach do Parku Przemysłowego Metalchem, we współpracy z miastem Opole, doprowadzono regularne połączenia komunikacji miejskiej autobusowej oraz wyremontowano stacje kolejową Opole Grotowice wraz z centrum przesiadkowym.

PARK PRZEMYSŁOWY METALCHEM

Strategia

W perspektywie do roku 2023 Stowarzyszenie planuje podejmowanie następujących działań rozwojowych:

 1. Powołanie, na podstawie Porozumienia, Klastra Energetycznego, zrzeszającego firmy znajdujące się na terenie Parku Przemysłowego Metalchem przy współudziale Miasta 
 2. Podejmowanie działań szkoleniowych, doradczych i finansowych wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie Parku Przemysłowego Metalchem z wykorzystaniem środków krajowych oraz środków zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 3. Prowadzenie działań marketingowych i promocji Parku Przemysłowego „Metalchem”, w tym:
 • organizacja i udział w imprezach targowo – wystawienniczych,
 • organizacja misji gospodarczych,
 • organizacja spotkań w celu wyszukiwaniu partnerów w kraju i za granicą,
 • organizacja konferencji i sympozjów o tematyce branżowej,
 • publikowanie materiałów informacyjnych, biuletynów, broszur, ulotek itp.
 • realizacja działań w lokalnych mediach,
 • prowadzenie strony Internetowej Stowarzyszenia.
 1. Reprezentowanie wspólnych interesów przedsiębiorców będących członkami Stowarzyszenia, w tym w szczególności wobec władz lokalnych (samorządowych), krajowych i innych instytucji w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Zgłaszanie inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury. 
 3. Opiniowanie inwestycji realizowanych na terenie Parku Przemysłowego „Metalchem”.
 4. Promocję idei rozwoju terenu Park Przemysłowy Metalchem i jego otoczenia.
 5. Inicjowanie i/lub wspieranie debaty publicznej na temat rozwoju terenu Park Przemysłowy Metalchem i jego otoczenia.
 6. Aktywny dialog z przedstawicielami administracji publicznej, parlamentarzystami oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach związanych z rozwojem terenu Park Przemysłowy Metalchem i jego otoczenia.
 7. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców w sprawach dotyczących terenu Parku Przemysłowego Metalchem i jego otoczenia, 
 8. Pełnienie roli operatora inicjatywy klastrowej, jaką jest Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, będącej polem współpracy między przedsiębiorcami, wyższymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, innymi klastrami i stowarzyszeniami oraz samorządem.
 9. Działanie na rzecz tworzenia struktur gospodarczych i rozwojowych Parku Przemysłowego Metalchem.
 10. Rozwiązywanie problemów, ochrona interesów członków stowarzyszenia. 
 11. Podejmowanie inicjatyw i działań promocyjnych pokazania woj. opolskiego jako atrakcyjnego dla inwestorów zewnętrznych.
 12. Działania na rzecz rozwoju nowych technologii z uwzględnieniem współpracy pomiędzy nauką, a przemysłem.
 13. Zbieranie i wymiana informacji niezbędnych członkom stowarzyszenia. 
 14. Współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytutami naukowo-badawczymi.
Park Przemysłowy Metalchem

Współpraca

Ułatwiając oraz usprawniając proces opracowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, jak również w celu znalezienia nowych rynków zbytu współpracujemy z:

 • przedsiębiorcami spoza Stowarzyszenia,
 • jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi,
 • Krajową Siecią Klastrów i organizacjami Klastrowymi,jednostkami samorządowymi.
Członkowie
0
Dróg
0 km
Projekty
0 +