Park Przemysłowy
Metalchem

Nowoczesne technologie to czyste korzyści.

CZŁONKOWIE klastra energetycznego:
Park Przemysłowy Metalchem Klaster Energetyczny
klaster energetyczny

Porozumienie

Porozumienie określa zasady współpracy i relacje Partnerów w ramach Klastra dotyczące równoważenia wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV oraz równoważenia gospodarki gazem i ciepłem z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, innych źródeł i paliw w tym pochodzących z zagospodarowania odpadów

KLASTER ENERGETYCZNY

Misja i Cele

Misją Klastra jest wdrożenie na Obszarze Działania idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Cele Klastra osiągnięte będą w szczególności poprzez podejmowane przez Partnerów działania wspólne lub indywidualne, które poprzez wymianę informacji, doświadczeń i koordynację w ramach Klastra pozwolą osiągnąć efekt synergii i skuteczną realizację wyznaczonej Misji

Klaster Energetyczny Metalchem

Celem powołania Klastra jest współpraca Partnerów w zakresie:

 1. poprawy bezpieczeństwa energetycznego Obszaru działania , w tym poprzez bilansowanie wytwarzania i zużycia czynników energetycznych w ramach sieci lokalnych,
 2. racjonalnego gospodarowania energią poprzez częściowe zaspakajanie zapotrzebowania Partnerów na czynniki energetyczne ze źródeł lokalnych, 
 3. identyfikacji lokalnych potrzeb energetycznych i ich lokalnego zaspakajania z wykorzystaniem technologii alternatywnych, inteligentnych systemów pomiarowych i sterowania sieciami, OZE i magazynowania energii,  w tym inicjowanie procesów inwestycyjnych prowadzących do  wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
 4. wykorzystania lokalnych zasobów potencjalnych źródeł energii (np. biomasa, geotermia, energia wiatru, energia słońca, itp.),
 5. podnoszenia efektywności energetycznej,
 6. wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z zakresu: pozyskania energii ze źródeł odnawialnych i innych źródeł, zarządzania zasobami, organizacji, sprzedaży, dostawy, itp.
 7. rozwoju niskoemisyjnego transportu,
 8. edukacji energetycznej i ekologicznej,
 9. wzmacnianie wizerunku regionu jako przyjaznego środowisku.
Park Przemysłowy Metalchem Klaster Energetyczny
klaster energetyczny

Struktura Klastra

W ramach klastra członkowie założyciele powołali:

KLASTER ENERGETYCZNY

Dołącz do klastra

Napisz do nas wraz z wypełnioną deklaracją uczestnika.

KLASTER ENERGETYCZNY

Dokumenty do pobrania

Park Przemysłowy Metalchem

Współpraca

Ułatwiając oraz usprawniając proces opracowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, jak również w celu znalezienia nowych rynków zbytu współpracujemy z:

 • przedsiębiorcami spoza Stowarzyszenia,
 • jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi,
 • Krajową Siecią Klastrów i organizacjami Klastrowymi,jednostkami samorządowymi.
0
Członkowie
0 km
Dróg
0 +
Projekty